Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie

Poistenec, ktorý podáva čestné vyhlásenie

Osobné údaje
*
*
*
*

Poistenec, ktorý podáva čestné vyhlásenie

Aké sú Vaše kontaktné údaje?
(nepovinný údaj)
*

Poistenec, ktorý podáva čestné vyhlásenie

Poistný vzťah, z ktorého som si uplatnil nárok na ošetrovné (ak z viacerých poistení, uviesť všetky)
Adresa povinne nemocensky poistenej SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby
* Uvádza sa obec alebo mesto trvalého pobytu SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

Vyhlásenie

Pridať mesiac

Vyhlasujem na svoju česť, že v mesiaci, za ktorý podávam čestné vyhlásenie

Osobne a celodenne som sa staral o fyzickú osobu alebo osobne a celodenne som ošetroval fyzickú osobu (Uviesť všetky fyzické osoby, aj ak neboli uvedené v žiadosti o ošetrovné):
Pridať osobu

Vyhlasujem na svoju česť, že v mesiaci, za ktorý podávam čestné vyhlásenie som

Prosím vyberte jednu možnosť
Ak ste mali v mesiaci, za ktorý podávate čestné vyhlásenie, nárok na mzdu alebo náhradu mzdy od zamestnávateľa, pridajte presné časové obdobie

Čestné vyhlásenie

Podľa § 293er ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 63/2020 Z. z. poistenec, ktorému bolo priznané ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca preukázať nárok na výplatu ošetrovného čestným vyhlásením o tom, v ktorých dňoch dieťa osobne a celodenne ošetroval alebo sa o fyzickú osobu uvedenú v odseku 3 osobne a celodenne staral.

V prípade, ak mi bola nemocenská dávka vyplatená na základe nepravdivého čestného vyhlásenia som si vedomý skutočnosti, že neprávom vyplatenú dávku alebo jej časť som povinný vrátiť. Som si vedomý skutočnosti, že nepravdivé čestné vyhlásenie zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podľa okolností prípadu by mohlo dôjsť aj k naplneniu skutkovej podstaty niektorého trestného činu (napr. trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona).

Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať ku koncu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa podáva. Dávka bude vyplatená iba za tie kalendárne mesiace, za ktoré bude doručené čestné vyhlásenie.

Ukončenie potreby ošetrovania/starostlivosti poistenec nemusí nahlásiť. Posledný deň ošetrovania/starostlivosti bude deň, ktorý uviedol poistenec v poslednom čestnom vyhlásení zaslanom Sociálnej poisťovni.

Pobočka Sociálnej poisťovne

Tento dokument bude automaticky odoslaný Sociálnej poisťovni. Na správnu identifikáciu pobočky Sociálnej poisťovne, ktorej má byť formulár doručený, postupujte nasledovne:
  • kliknite na tento odkaz: pobočky SP
  • ak si uplatňujete nárok na ošetrovné zo zamestnania, uveďte do vyhľadávacieho poľa názov obce/mesta sídla zamestnávateľa (ak ste uviedli viac zamestnávateľov, uveďte sídlo „hlavného zamestnávateľa“)
  • ak si uplatňujete nárok na ošetrovné ako povinne nemocensky poistená SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, uveďte do vyhľadávacieho poľa názov obce/mesta trvalého pobytu
  • kliknite na „Vyhľadať“
  • Pobočku, ktorá sa Vám zobrazí zadajte sem
*

Ochranný kód

*
Overenie pomocou SMS správy


Odosielame Vám SMS správu

Na Váš telefonický kontakt sme odoslali SMS správu s overovacím kódom. Prosím zadajte ho do uvedeného poľa pre pokračovanie.

*
Vaše čestné vyhlásenie sa odosiela


Vaše čestné vyhlásenie sa odosielaVaše čestné vyhlásenie bolo odoslané. Prebieha jeho spracovanie...


Vaše čestné vyhlásenie bolo úspešne odoslané


Nastala chyba pri spracovaní čestného vyhlásenia

Vrátiť sa na formulár
/11